Kategórie
Košík 0 0 €

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť ANTÖK, s.r.o. so sídlom Železničná 75/1, 96601 Hliník nad Hronom, IČO: 51059681, DIČ: 2120576689, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.timmyoblecko.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

I. Údaje, ktoré zhromažďujeme

1. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo - pre skompletizovanie a dodanie Vašej objednávky;
2. názov firmy, sídlo firmy, IČO - ak nakupujete ako firma;
3. emailová adresa - údaj pre vzájomnú komunikáciu, v prípade Vášho súhlasu je emailová adresa určená aj pre marketingové účely;
4. bankové spojenie - údaj potrebný pre spracovanie vrátenia Vašej platby. Upozorňujeme, že bankové spojenie nie je údajom, ktorý nám dovoľuje akýkoľvek spôsobom disponovať s peniazmi na Vašom účte. Všetky transakcie prechádzajú cez Vašu banku. 

II. Účel spracovania osobných údajov

1. Spracovanie objednávky a dodanie tovaru objednaného prostredníctvom našej stránky www.timmyoblecko.sk - Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia Vašej objednávky a pre účely vzájomného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Vaše osobné údaje sú nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.
2. Komunikácia - zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky či e-mailom, aby sme Vám oznámili stav Vašej objednávky, reklamácie či Vašej žiadosti.
3. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov - údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
4. Marketingové účely - na základe Vášho vyžiadania Vás informujeme o novinkách a našich produktoch prostredníctvom newslettera. Váš súhlas je platný do odvolania alebo na dobu maximálne 4 roky. Newsletter môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu nás môžete tiež telefonicky kontaktovať. Po odhlásení nebudeme naďalej využívať Váš elektronický kontakt, až kým to opätovne nevyžiadate.

III. Odovzdanie údajov tretím stranám

Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy, oprávnené záujmy firmy (dané záujmom na ochrane našich práv, spracovaním na štatistické účely, meranie návštevnosti našich stránok, analýze vašich preferencií a zobrazovanie obsahu,
ktorý zodpovedá Vašim individuálnym preferenciám, zlepšovanie obsahu našich stránok a ich vývoji, zaistenie bezpečnosti našich systémov a siete a na priamom marketingu) a tretích osôb, najmä našich zmluvných partnerov a plnenie zákonných požiadaviek. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.
V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
1. Kuriérske a prepravné spoločnosti;
2. Marketingové agentúry;
3. Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori;
4. Advokátske a právne kancelárie;
5. Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia.

IV. Cookies

1. Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku, na čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách a na zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
2. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.
3. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

V. Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov

1. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
2. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty a následne 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je naša spoločnosť povinná archivovať
Vaše osobné údaje pre účely fakturácie a účtovníctva v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ich vystavenia. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo danými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

VI. Práva subjektov

1. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
2. Máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich výmaz. Máte právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku). Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
3. Svoj súhlas môžete taktiež kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na našu emailovú adresu info@timmyoblecko.sk či sídlo firmy. Bezodkladne po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové účely. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, súčasne potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.
4. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
5. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je ANTÖK, s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.
6. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Tieto zásady osobných údajov platia od 01.01.2019.
Vypracované ANTÖK, s.r.o.


Prílohy a dokumenty na stiahnutie

Ochrana osobných údajov.pdf

Timmyoblecko.sk

  Newsletter

  Zaregistrujte sa a získajte informácie o nových produktoch a akciách

  Rýchle kontakty

  0918 222 205

  info@timmyoblecko.sk

  Číslo účtu: SK 5475 0000 000 040 2515 7440

  Pred tým ako navštívite našu webovú stránku

  Pomocou súborov cookie a údajov poskytujeme a prevádzkujeme služby, meriame návštevnosť a štatistiky webu. Pomocou súborov cookies a údajov podľa vašich nastavení budeme zobrazovať prispôsobené alebo všeobecné reklamy na internete. Voľbou tlačidla Prispôsobiť zobrazíte nastavenia vrátane možnosti odmietnuť prispôsobenie pomocou súborov cookie a informácie o ovládaní na úrovni prehliadača umožňujúce odmietnuť používanie niektorých, či všetkých súborov cookie na iné účely.

  Súhlasím

  Prispôsobiť